Invf. SmallCap Danmark

 

Beskatning af beviser i Invf. SmallCap Danmark

Beskatningen af investeringsbeviser tager sigte på at beskatte investeringsafkast opnået gennem foreningen efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i samme værdipapirer.

Foreningen er udbytteudloddende, hvilket vil sige, at den er fritaget for beskatning, men hvert år opgør og udbetaler et udbytte i henhold til reglerne om minimumsudlodning. Udlodningen opgøres på grundlag af 1) indtjente renter og udbytter, 2) realiserede nettokursgevinster på aktier, 3) realiserede nettokursgevinster på valutakonti, 4) erhvervede skattepligtige nettokursgevinster ved foreningens anvendelse af afledte finansielle instrumenter, fratrukket 5) udgifter til foreningens administration. I opgørelsen af minimumsudlodningen kan foreningen fradrage eventuelle uudnyttede tab fra tidligere år. Udbyttet specificeres i de kategorier de hidrører fra.

Personer, investering af frie midler. Såfremt der er tale om beviser erhvervet for frie midler beskattes udbytte og gevinst eller tab ved afståelse af beviser som aktieindkomst. Aktieindkomst på indtil 51.700 kr. (103.400 kr. for ægtefæller) beskattes i 2017 med 27%. Aktieindkomst på over 51.700 kr. (103.400 kr. for ægtefæller) beskattes i 2017 med 42%.

Personer, investering af pensionsmidler. Er der tale om aktier erhvervet for pensionsmidler, beskattes kursgevinster og udbytter med 15,3% p.a. efter lagerprincippet.

Selskaber. Selskaber og erhvervsdrivende fonde beskattes af kursgevinster og aktieudbytter med 22% i 2017 efter lagerprincippet.