Incitamentaflønning

SmallCap Danmark har valgt en transparent forretningsmodel, hvor eneste succeskriterium er at skabe mest mulig værdi for investorerne, og hvor ledelsen har præcist samme interesser som investorerne.

Ledelsens aflønning er resultatafhængig og honorerer afkast, der overstiger kursudviklingen i small cap aktier generelt. Der kan naturligvis kun optjenes bonus, når afkastet er positivt.

Bonusordning, INVESTERINGSFORENINGEN SmallCap Danmark

 

Bestyrelsen har vedtaget et incitamentssystem for selskabets ledende medarbejdere. Hensigten med systemet er at honorere relativ værdiskabelse, altså afkast udover udviklingen i small cap markedet generelt. Systemet arbejder med en bonussats på 20% af merafkastet og en treårig måleperiode således, at systemet i høj grad belønner langsigtet værdiskabelse. Dette er helt i tråd med den generelle udvikling i incitamentbaseret aflønning i den finansielle sektor.

 

Bonusordningen indeholder følgende hensættelses- og udbetalingskriterier:

Hensættelse

Selskabet hensætter løbende (dagligt) til fremtidige bonusforpligtelser. Hensættelsen indregnes i den daglige opgørelse af indre værdi. Der hensættes systematisk 20% af merafkastet i forhold til OMXCXC20. Det er en forudsætning, at der i kalenderåret er opnået et absolut afkast, der overstiger 6%.

 

Optjening / udbetaling

Når et regnskabsår er afsluttet og årets resultat og afkast er endeligt opgjort, opgøres der en bonuspulje som summen af bonus efter nedenstående to kriterier. Bonuspuljen fordeles diskretionært mellem de af ordningen omfattede ansatte.

  • 1 års kriterium. Der optjenes 6,66% (1/3 af 20%) af merafkastet ifht. OMXCXC20 i det netop afsluttede regnskabsår. Det er en forudsætning, at afkastet før bonus overstiger 6%

  • 3 års kriterium. Der optjenes 13,33% (2/3 af 20%) af det gennemsnitlige årlige merafkastet ifht. OMXCXC20 over de senest tre afsluttede regnskabsår. Det er en forudsætning, at det gennemsnitlige årlige afkast før bonus er over 6%.

Afkastet opgøres efter alle ordinære omkostninger, men før eventuelle ekstra­ordinære indtægter og udgifter, skat samt bonus.

 

Udbetaling af bonus finder sted, når selskabets aktionærer på den ordinære generalforsamling har godkendt årsrapporten.