Hovedtal

Delårsrapport 1. januar - 30. JUNI 2016


(tkr.)

2016

3. kvartal

2016

å.t.d.

2015

3. kvartal

2015

å.t.d.

2015

 

Resultatopgørelse

Investeringsresultat 22.075 17.700 9.523 41.414 126.772
Finansielle poster -147 -518 -339 -960 -1.107
Driftsomkostninger -1.096 -3.701 -1.092 -4.305 -5.871
- Heraf bonus 0 0 0 0 0
Resultat før skat 20.832 13.481 8.092 36.149 119.794
Skat af periodens resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat 20.832 13.481 8.092 36.149 119.794
Total indkomst 20.832 13.481 8.092 36.149 119.794
Resultat pr. aktie og resultat pr. aktie udvandet, kr. 5,3 3,4
2,0
8,8
29,1
Aktiver

Materielle aktiver i alt 0 0 0 0 0
Værdipapirer 227.503 227.503 235.150 235.150 304.122
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 101.534 101.534 88.947 88.947 99.661
Udskudt skatteaktiv 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Langfristede aktiver i alt 336.037 336.037 331.097 331.097 410.912
Tilgodehavender 391 391 217 217 139
Likvide beholdninger 11.801 11.801 1.567 1.567 1.892
Kortfristede aktiver i alt 12.192 12.192 1.784 1.784 2.031
Aktiver i alt 348.229 348.229 332.881 332.881 412.943
Passiver

Egenkapital i alt 312.407 312.407 277.882 277.882 361.526
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 0 0 0
Gæld til kreditinstitutter 9 9 26.884 26.884 12.279
Gæld til tilknyttede virksomheder 25.383 25.383 21.595 21.595 31.825
Andre gældsposter 10.430 10.430 6.520 6.520 7.313
Kortfristede gældsporpligtelser i alt 35.822 35.822 54.999 54.999 51.417
Passiver i alt 348.229 348.229 332.881 332.881 412.943