Hovedtal

Delårsrapport 1. januar - 31. DECEMBER


(mio. kr.)

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

Resultatopgørelse

Investeringsresultat 28,7 126,8 -31,5 76,3 40,6
Finansielle poster -0,6 -1,1 -1,5 -1,6 -0,5
Driftsomkostninger -4,8 -6,0 -7,6 -7,5 -7,8
- Heraf bonus -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0
Resultat før skat 23,5 119,8 -40,6 67,3 32,3
Skat af periodens resultat 0,0 0,0 -3,0 3,2 0,0
Periodens resultat 23,5 119,8 -43,6 64,1 32,3
Total indkomst 23,5 119,8 -43,6 64,1 32,3
Resultat pr. aktie og resultat pr. aktie udvandet, kr. 5,9 29,1
-10,1
14,9
7,0
Aktiver

Materielle aktiver i alt 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0
Værdipapirer 238,6 304,1 224,5 283,0 220,6
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 100,1 99,7 78,1 153,6 127,9
Udskudt skatteaktiv 7,0 7,0 7,0 10,0 17,2
Langfristede aktiver i alt 345,8 410,9 309,8 447,0 365,9
Tilgodehavender 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7
Likvide beholdninger 9,3 1,9 1,7 4,2 0,5
Kortfristede aktiver i alt 9,5 2,0 1,8 4,4 1,2
Aktiver i alt 355,3 412,9 311,7 451,4 367,0
Passiver

Egenkapital i alt 320,8 361,5 254,1 317,6 284,6
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gæld til kreditinstitutter 1,3 12,3 45,4 71,2 24,8
Gæld til tilknyttede virksomheder 25,4 31,8 6,5 58,6 54,9
Andre gældsposter 7,8 7,3 5,6 4,0 2,7
Kortfristede gældsporpligtelser i alt 34,5 51,4 57,6 133,8 82,4
Passiver i alt 355,3 412,9 311,7 451,4 367,0