Hovedtal

årsrapport 1. januar - 31. DECEMBER


(mio. kr.)

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

Resultatopgørelse

Investeringsresultat 11,3 28,7 126,8 -31,5 76,3
Finansielle poster -0,4 -0,6 -1,1 -1,5 -1,6
Driftsomkostninger 2,2 -4,8 -6,0 -7,6 -7,5
- Heraf bonus 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0
Resultat før skat 13,1 23,5 119,8 -40,6 67,3
Skat af periodens resultat 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,2
Periodens resultat 13,1 23,5 119,8 -43,6 64,1
Total indkomst 13,1 23,5 119,8 -43,6 64,1
Resultat pr. aktie og resultat pr. aktie udvandet, kr. 3,4 5,9
29,1
-10,1
14,9
Aktiver

Materielle aktiver i alt 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
Værdipapirer 231,1 238,6 304,1 224,5 283,0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 103,6 100,1 99,7 78,1 153,6
Udskudt skatteaktiv 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0
Langfristede aktiver i alt 341,7 345,8 410,9 309,8 447,0
Tilgodehavender 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2
Likvide beholdninger 0,3 9,3 1,9 1,7 4,2
Kortfristede aktiver i alt 1,0 9,5 2,0 1,8 4,4
Aktiver i alt 342,8 355,3 412,9 311,7 451,4
Passiver

Egenkapital i alt 311,6 320,8 361,5 254,1 317,6
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gæld til kreditinstitutter 5,1 1,3 12,3 45,4 71,2
Gæld til tilknyttede virksomheder 25,4 25,4 31,8 6,5 58,6
Andre gældsposter 0,5 7,8 7,3 5,6 4,0
Kortfristede gældsporpligtelser i alt 31,1 34,5 51,4 57,6 133,8
Passiver i alt 342,8 355,3 412,9 311,7 451,4